polityka prywatności

Polityka Prywatności studio.N 31.12.2020r.

Niniejszym, jako właściciel serwisu studionapraw.pl dokładam wszelkich możliwych starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem (RODO), przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmuję poniższą politykę prywatności:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję:

 1. Informacje ogólne:
  1. Administratorem Danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) (nazywanym dalej RODO) jest: bert.harmidomski, właściciel, administrator i jedyna osoba personelu w studio.N (przedsięwzięcia, które nie jest przedsiębiorstwem w rozumieniu prawa a jedynie prywatną inicjatywą), tel. 515 525 020, e-mail: tojaert@studionapraw.pl.
  2. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest osoba fizyczna korzystająca ze moich stron internetowych, w tym z formularzy kontaktowych.
  3. Kontakt z w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora: tojaert@studionapraw.pl.
 1. Cel przetwarzania danych przez Administratora.
  1. Użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych Administratorowi w celu obsługi zadań technologicznych, związanych z działaniem serwisu, w tym formularza kontaktowego.
  2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych podczas kontaktu jest dobrowolne, a podane dane będą używane (gdy ma to zastosowanie) wyłącznie w celach:
   1. Udzielenia odpowiedzi.
   2. Przedstawienia oferty na prośbę użytkownika
   3. Zabezpieczenia systemów sieciowych Administratora (np.: ochrona przez spamem i atakami typu DDOS).
   4. W celu pomiaru „odbiorców” w sieci web.
   5. brak.
  3. Wyrażenie zgody poprzez podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach ich nie podanie może uniemożliwić obsługę zapytania przez formularz kontaktowy.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych przez Administratora.
  1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych dla celów podanych w 2.b.a i 2.b.b. stanowi zgoda Użytkownika (art 6. 1. a) RODO), i / lub art 6. 1. b) RODO w przypadku wyrażenia przez Użytkownika chęci zawarcia umowy.
  2. Przesłanką przetwarzania danych osobowych dla celu podanego w 2.b.c jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art 6. 1. f) RODO), a podstawę prawną stanowią Motyw 49 RODO oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
  3. Przesłanką przetwarzania danych osobowych dla celu podanego w 2.b.d jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art 6. 1. f) RODO), a podstawą prawną jest Art 8 punkt 1 d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej).
  4. wykreślone
 1. Zakres przetwarzania danych przez Administratora
  1. Dla celów wskazanych powyżej, w zakresie jaki Użytkownik dobrowolnie poda, Administrator może przetwarzać:
   1. imię i nazwisko (osoba kontaktowa)
   2. numer telefonu kontaktowego
   3. adres e-mail do kontaktu
   4. adres domeny Internetowej (i ew. inne związane z nią dane podane przez Użytkownika)
   5. inne dane przekazane przez Użytkownika
  2. dodatkowo:
   1. adres IP
   2. meta dane przesyłane przez przeglądarkę (lub inne urządzenie końcowe nawiązujące połączenie z witryną Administratora)
  3. w tym:
   1. meta dane przesyłane przez przeglądarkę
  4. wykreślono
  5. Odbiorcy danych osobowych i przekazywanie danych osobowych do podmiotu trzeciego:
   1. Dane osobowe Użytkownika związane z celami wymienionymi powyżej będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora.
   2. Dane związane z celem z punktu 2.b.d. będą przetwarzane przez Administratora oraz partnera, firmę Google Inc z siedzibą w USA której narzędzie pomiaru odbiorców w sieci web (Google Analytics) używa Administrator. Dane te są anonimowe, oraz nie sa udostępniane dalej.
   3. Firma Google, która wykonuje dla Administratora usługę pomiaru odbiorców w sieci web, przystąpiła do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO;
  6. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane w inny sposób.
 2. Prawa Użytkownika, którego dane są przetwarzane.
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
   1. dostępu do swoich danych osobowych,
   2. sprostowania danych osobowych,
   3. usunięcia danych osobowych,
   4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   5. przenoszenia danych osobowych
   6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych
   7. Cofnięcie wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych
  2. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, Użytkownik powinien wysłać e-mail na adres tojaert@studionapraw.pl, lub skontaktować się telefonicznie: 515 520 020.
  3. Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że usunięcie lub ograniczenie możliwości przetwarzania danych może mieć wpływ na możliwość lub zakres prawidłowej obsługi złożonego zapytania / zamówienia.
 3. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
  1. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do obsługi złożonego zapytania / zamówienia, umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków.
  2. W każdym momencie Użytkownik może złożyć wniosek o usunięcie jego danych osobowych. W takim przypadku zostaną one usunięte niezwłocznie, ale może to się wiązać z przerwaniem obsługi złożonego zapytania.
 4. Informacje przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (Cookies).
  1. Aby zapewnić poprawne działanie serwisu, a w szczególności dostosować zawartość serwisu i reklam do preferencji Użytkownika oraz zoptymalizować korzystanie z serwisu Administrator może korzystać z możliwości urządzenia końcowego do przetwarzania i przechowywania oraz może gromadzić informacje z urządzenia końcowego Użytkownika.
  2. Dane opisane w punkcie 1. będą używane przez Administratora wyłącznie w zakresie koniecznym do świadczenia usług żądanych przez Użytkownika oraz do ochrony systemów sieciowych.
  3. Użytkownik może sam zadecydować jakie dane zostaną przesłane do Administratora zmieniając ustawienia swojej przeglądarki (np. blokując zapisywanie plików Cookie).
  4. Strona korzysta ze skryptów analizujących ruch sieciowy (Google Analytics) dostarczanych przez firmę Google Inc z siedzibą w USA, (Google Adwords) dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, (Facebook) dostarczanych przez Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii. Skrypty te mogą zapisywać na jego urządzeniu końcowym dane (np.: pliki Cookie). Użytkownik może nie wyrazić zgody na to blokując ciastka i inne dane z witryn zewnętrznych podmiotów w swojej przeglądarce.
  5. Instrukcje jak zmienić ustawienia opisane w podpunktach 3 i 4 można znaleźć w ustawieniach przeglądarki, jej instrukcji obsługi lub na stronie WWW producenta.
  6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.
  7. W celu rezygnacji z wyświetlania personalizowanych reklam Google (AdWords i inne) w oparciu wykorzystanie Serwisu, Użytkownik może dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach reklam z pomocą narzędzia dostępnego na stronie https://adssettings.google.pl/authenticated i wyczyścić pliki cookies w przeglądarce internetowej. Rezygnacji z wyświetlania personalizowanych reklam w oparciu wykorzystanie Serwisu, Zablokowania zbierania danych przez narzędzia analityczne Google (Analytics, Optimize i inne) oraz Facebook, Użytkownik może w ustawieniach swojej przeglądarki wyłączyć akceptację ciasteczek i danych witryn zewnętrznych podmiotów, wyczyścić pliki cookies w przeglądarce internetowej, skorzystać z dodatków blokujących narzędzia (np. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl) lub korzystać z Serwisu w przeglądarce w trybie bez zapisywania informacji w plikach cookies.
  8. więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie internetowej: http://wszystkoociasteczkach.pl/
 5. Wniesienie skargi:
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, na podstawie którego Administrator przestanie przetwarzać dane we wskazanym zakresie / celu. Aby zgłosić sprzeciw należy wysłać wiadomość w sposób opisany w punkcie 5.b.
  2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi na Administratora do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Obowiązki Administratora
  1. Administrator Danych Osobowych zobowiązują się podjąć środki zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Ustawie, a w szczególności zobowiązuje się do:
  2. Zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie.
  4. Zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
  5. Prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Administratora, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy tych danych.
  6.  Prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, w tym w szczególności: Rejestru Procesów Przetwarzania Danych, Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do Przetwarzania Danych Osobowych.
  7. Zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.